บริการตรวจรับรองเครื่องชั่ง  • บริการตรวจรับรองเครื่องชั่งประจำปี จากเจ้าหน้าที่กอง

    ชั่งตวงวัด พร้อมออกใบรับรอง
  • ทดสอบน้ำหนักด้วยตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน
  • ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องชั่งให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์