หัวอ่านแสดงค่าน้ำหนัก

หัวอ่านสำหรับรถบรรทุก - Truck Indicator

Model
Type.
Brand.
: IND236
: Analog
: Mettler Toledo
ข้อมูล
:
Model
Type.
Brand.
: IND246
: Analog
: Mettler Toledo
ข้อมูล
:
Model
Type.
Brand.
: IND560
: Digital
: Mettler Toledo
ข้อมูล
:
Model
Type.
Brand.
: IND780
: Digital
: Mettler Toledo
ข้อมูล
:
Model
Type.
Brand.
: COUGAR
: Analog
: TAN
ข้อมูล
:

หัวอ่านสำหรับเครื่องชั่งขนาดเล็ก - Bench / Floor Indicator

Model
Brand.
: LP7516
: TAN
ข้อมูล
:
Model
Brand.
: IND231
: Mettler Toledo
ข้อมูล
:
Model
Brand.
: LP7510A
: TAN
ข้อมูล
:
Model
Brand.
: LP7510A ปริ้นในตัว
: TAN
ข้อมูล
:

หัวอ่านสำหรับงานบรรจุ/ระบบควบคุม - Packing/Control Indicator

Model
Brand.
: B520
: Mettler Toledo
ข้อมูล
:
Model
Brand.
: AD4401
: AND
ข้อมูล
:
Model
Brand.
: AD4402
: AND
ข้อมูล
:
Model
Brand.
: AD4328
: AND
ข้อมูล
:
Model
Brand.
: IND320
: Mettler Toledo
ข้อมูล
: