โปรแกรมท่าข้าว ตลาดกลาง - TRUCK SCALE SOFTWARE VERSION 9.4คุณสมบัติ

 • ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM PC/AT Compatible
 • การแสดงผลที่หน้าจอหรือเมนูเป็นภาษาไทย เข้าใจง่าย
 • โปรแกรมทํางานบนระบบปฎิบัติการ WINDOWS95/WINDOWS98/ME/XP/2000/7
 • สามารถบันทึกข้อมูลทะเบียนรถ, ลําดับการชั่ง, ประเภทการชั่ง, พ่อค้า, ชาวนา ,สินค้า, หมายเหตุ, วันที่ชั่ง,เวลาชั่ง,
  น้ำหนักรถเปล่า,น้ำหนักรถหนัก, น้ำหนักสุทธิ, หักความชื้น, ราคา, จํานวนเงิน, ค่าชั่ง ค่าลง, จํานวนเงินสุทธิ
 • สามารถเพิ่มรหัสพ่อค้า รหัสสินค้า รหัสชาวนาได้ไม่จํากัดจํานวน
 • สามารถเก็บข้อมูลบันทึกการชั่งได้ไม่จํากัดจํานวน
 • ผู้ใช้สามารถออกแบบหรือแก้ไขแบบฟอร์มบัตรชั่งได้เอง โดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรม
 • สามารถเปลี่ยนข้อความหัวบัตรชั่ง ชื่อสหกรณ์ ท่าข้าว ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ได้ง่าย
 • สามารถเลือกทํารายงาน Statement ได้หลากหลายรูปแบบ
 • สามารถเรียกดูสถานะทางบัญชี จำนวนสินค้าคงเหลือได้ตลอดเวลา
 • มีระบบการรับ จ่ายเงิน คำนวนดอกเบี้ย ค่าบริการ แยกเป็นรายพ่อค้าได้
 • สามารถคำนวนหรือแสดงราคาต้นทุนซื้อได้ที่หน้าจอ หรือบัตรชั่ง
 • ระบบการสํารองข้อมูลลงแผ่น FlashDrive หรือฮาร์ดดิสต์ สําหรับป้องกันข้อมูลสูญหายหรือโอนย้ายข้อมูลไปที่อื่น
 • สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องชั่งได้ทุกยี่ห้อ โดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรมแต่อย่างใด
 • มีส่วนควบคุมสิทธิ อํานาจผู้ใช้โปรแกรมแต่ละคนได้
 • ในกรณีพิมพ์ใบชั่งซ่อม หรือ reprint สามารถให้พิมพ์คำว่าสำเนาออกบนบัตรชั่งได้
 • สามารถสร้างสูตรคำนวน เพื่อหักน้ำหนัก ความชื้น สิ่งเจิอปนอัตโนมัติ
 • สามารถพิมพ์ได้ทั้งกระดาษเปล่า หรือ Pre Form ได้