โปรแกรมชั่งน้ำหนักสำหรับสถานีแก๊ส - GAS STATION SCALE SOFTWAREคุณสมบัติ

 • ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM PC/AT Compatible
 • การแสดงผลที่หน้าจอหรือเมนูเป็นภาษาไทย เข้าใจง่าย
 • โปรแกรมทํางานบนระบบปฎิบัติการ WINDOWS95/WINDOWS98/ME/XP/2000/7
 • สามารถบันทึกข้อมูลทะเบียนรถ, ลําดับการชั่ง, ประเภทการชั่ง, ชื่อผู้รับแก๊ส, สินค้า, ผู้ดำเนินการขนส่ง ,
  คลังจ่าย , สถานที่ส่ง , พนังงานขับรถ, เลขที่ซีล, สลิปออกจากคลัง, หมายเหตุ, ประมาณเวลาถึงลูกค้า,
  มิเตอร์ก่อนลง, มิเตอร์หลังลง, วันที่ชั่ง,เวลาชั่ง, น้ำหนักรถเปล่า,น้ำหนักรถหนัก, น้ำหนักสุทธิ, ปรับ/เพิ่มน้ำหนัก,
  ราคา, จํานวนเงิน, ปรับ/เพิ่มราคา, อัตราภาษี, จํานวนภาษี, จํานวนเงินสุทธิ
 • สามารถเพิ่มรหัสผู้รับแก๊ส รหัสสินค้า รหัสประเภทการชั่ง รหัสผู้ดำเนินการขนส่ง, รหัสคลังจ่าย, สถานที่ส่งได้ไม่จํากัดจํานวน
 • สามารถเก็บข้อมูลบันทึกการชั่งได้ไม่จํากัดจํานวน
 • ผู้ใช้สามารถออกแบบหรือแก้ไขแบบฟอร์มบัตรชั่งได้เอง โดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรม
 • สามารถเปลี่ยนข้อความหัวบัตรชั่ง ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ได้ง่าย
 • สามารถเลือกทํารายงานได้หลากหลายรูปแบบทั้งเรียงตามบริษัท เรียงตามสินค้า เรียงตามประเภท การ ชั่ง หรือเรียงตามลําดับเลขที่บัตรชั่ง โดยมีทั้งแสดงรายละเอียดการชั่งหรือ รายงานสรุปผลการชั่ง
 • ระบบการสํารองข้อมูลลงแผ่น FlashDrive หรือฮาร์ดดิสต์ สําหรับป้องกันข้อมูลสูญหายหรือโอนย้ายข้อมูลไปที่อื่น
 • สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องชั่งได้ทุกยี่ห้อ โดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรมแต่อย่างใด
 • มีส่วนควบคุมสิทธิ อํานาจผู้ใช้โปรแกรมแต่ละคนได้
 • มีส่วนบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล สามารถพิมพ์หรือเรียกดูรายงานย้อนหลังได้
 • สามารถพิมพ์ฟอร์มหรือรูปแบบใบชั่งได้หลายฟอร์ม แยกตามแต่ละประเภทการชั่งได้
 • สามารถเลือกต่อเครื่องพิมพ์มากกว่า 1 เครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ฟอร์มที่แตกต่างกันได้
 • ในกรณีพิมพ์ใบชั่งซ่อม หรือ reprint สามารถให้พิมพ์คำว่าสำเนาออกบนบัตรชั่งได้
 • สามารถสร้างสูตรคำนวน เพื่อหักน้ำหนัก ความชื้น สิ่งเจิอปนอัตโนมัติ
 • สามารถพิมพ์ logo รูปภาพ ลงบนบัตรชั่งได้
 • สามารถพิมพ์ได้ทั้งกระดาษเปล่า หรือ Pre Form ได้