โปรแกรมสถานีชั่งน้ำหนัก - WEIGHT STATION TRUCK SCALEคุณสมบัติ

 • โปรแกรมเหมาะสำหรับด่าน/สถานีชั่งน้ำหนัก
 • สามารถบันทึกข้อมูลทะเบียนรถ, ประเภทรถการชั่ง, จำนวนเพลา, ชื่อคนขับ, สินค้าุ, หมายเหตุ, วันที่ชั่ง,เวลาชั่ง,
  น้ำหนักสุทธิ, น้ำหนักมาตรฐาน, น้ำหนักเกิน, ผู้บันทึก
 • สามารถเพิ่มรหัสประเภทรถ น้ำหนักมาตรฐาน ได้ไม่จํากัดจํานวน
 • คำนวนน้ำหนักรถบรรทุกเกินมาตรฐานและแจ้งเืตือนอัตโนมัติ
 • สามารถเก็บข้อมูลบันทึกการชั่งได้ 500,000 คัน
 • สามารถเลือกทํารายงานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น รายงานประจำวัน /เดือน/ปี , รายงานสรุปรถที่น้ำหนักเกิน
 • ระบบการสํารองข้อมูลลงแผ่น FlashDrive หรือฮาร์ดดิสต์ สําหรับป้องกันข้อมูลสูญหายหรือโอนย้ายข้อมูลไปที่อื่น
 • สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องชั่งได้ทุกยี่ห้อ โดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรมแต่อย่างใด
 • มีส่วนควบคุมสิทธิ อํานาจผู้ใช้โปรแกรมแต่ละคนได้
 • สามารถพิมพ์ฟอร์มหรือรูปแบบใบชั่งได้หลายฟอร์ม แยกตามแต่ละประเภทการชั่งได้
 • ในกรณีพิมพ์ใบชั่งซ่อม หรือ reprint สามารถให้พิมพ์คำว่าสำเนาออกบนบัตรชั่งได้
 • สามารถพิมพ์ได้ทั้งกระดาษเปล่า หรือ Pre Form ได้
 • ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM PC/AT Compatible
 • การแสดงผลที่หน้าจอหรือเมนูเป็นภาษาไทย เข้าใจง่าย
 • Support Windows95/98/ME/XP-2000/7